این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  translation معنی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  translation معنی را از این سایت دریافت کنید.

  translation

  معنی translation - معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و ... در دیکشنری آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  translation

  /trænzˈleɪʃn̩//trænsˈleɪʃn̩/

  معنی: تفسیر، برگردان، انقال، ترجمه، پچواک، حرکت انتقالیمعانی دیگر: ترجمان (ترگمان)، یچواک، یچوه، ویچار

  بررسی کلمه

  اسم ( noun )

  مشتقات: translational (adj.)

  • (1) تعریف: the act of translating from one language to another.

  مشابه: construe

  • (2) تعریف: that which has been translated.

  مشابه: construe, version

  • (3) تعریف: the state of being translated.

  مشابه: rendition

  • (4) تعریف: conversion; transformation.

  - translation of theory into practice

  [ترجمه ابراهیم عامری زاده] تبدیل تئوری به عمل|

  [ترجمه ترگمان] ترجمه تئوری در عمل

  [ترجمه گوگل] ترجمه تئوری به عمل

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  جمله های نمونه

  1. free translation ترجمه ی آزاد

  2. simultaneous translation

  ترجمه ی همزمان

  3. a close translation

  ترجمه ی تحت اللفظی،ترجمه ی نزدیک به اصل

  4. a literal translation

  ترجمه ی واژه به واژه

  5. a loose translation

  ترجمه ی آزاد

  6. a running translation

  ترجمه ی همزمان

  7. a sight translation of a text

  ترجمه ی نظری یک متن

  8. a strict translation

  ترجمه ی دقیق

  9. a verbal translation

  یک ترجمه ی کلمه به کلمه

  10. a verse translation of shahnameh

  ترجمه ی منظوم شاهنامه

  11. a word-for-word translation

  یک ترجمه ی تحت اللفظی

  12. an inexact translation

  ترجمه ی غیردقیق

  13. the english translation of the boostan

  ترجمه ی انگلیسی بوستان (سعدی)

  14. This so-called translation is pure nonsense.

  [ترجمه ترگمان]این ترجمه به اصطلاح ترجمه pure است

  [ترجمه گوگل]این ترجمه به اصطلاح بی معنی است

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  15. The theatre will provide simultaneous translation in both English and Chinese.

  [ترجمه ترگمان]تئاتر ترجمه همزمان در هر دو زبان انگلیسی و چینی را فراهم خواهد کرد

  [ترجمه گوگل]تئاتر به طور همزمان ترجمه انگلیسی و چینی را ارائه خواهد کرد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  16. You can't really appreciate foreign literature in translation.

  [ترجمه ترگمان]شما واقعا نمی توانید از ادبیات خارجی در ترجمه تشکر کنید

  [ترجمه گوگل]شما واقعا نمی توانید از ادبیات خارجی در ترجمه قدردانی کنید

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  17. A lot of translation is put out to freelances.

  [ترجمه ترگمان]ترجمه بسیاری به freelances آورده شده است

  [ترجمه گوگل]بسیاری از ترجمه ها به فارغ التحصیلان داده می شود

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  18. The translation of the Latin motto reads "Not for oneself, but for others".

  [ترجمه ترگمان]ترجمه شعار لاتین \"نه برای خود، بلکه برای دیگران\" را می خواند

  [ترجمه گوگل]ترجمه شعار لاتین 'نه برای خود، بلکه برای دیگران' می نویسد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  19. I've just made an awful botch of my translation.

  [ترجمه ترگمان]همین الان translation را خراب کردم

  [ترجمه گوگل]من فقط یک بت شگفت انگیز از ترجمه من ساخته شده است

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  20. I've only read 'Madame Bovary' in translation .

  [ترجمه ترگمان]در ترجمه فقط مادام بواری را خوانده بودم

  [ترجمه گوگل]من فقط 'مادام بواری' را در ترجمه خواندم

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  21. I read the book in translation, not in the original Norwegian.

  [ترجمه ترگمان]من کتاب را در ترجمه خواندم، نه در زبان نروژی اصلی

  [ترجمه گوگل]من این کتاب را در ترجمه خواندم نه در اصل نروژی

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  مترادف ها

  تفسیر (اسم)

  explanation, exposition, gloss, comment, annotation, interpretation, commentary, exegesis, translation, paraphrase, version, rendition, rendering

  برگردان (اسم)

  chorus, translation, lapel, refrain, repetend, revers

  انقال (اسم)

  translation, conveyancing, transduction

  ترجمه (اسم)

  interpretation, translation, version, rendition

  پچواک (اسم) translation حرکت انتقالی (اسم) translation

  تخصصی

  [شیمی] انتقال

  [عمران و معماری] انتقال

  [کامپیوتر] انتقال، ترجمه

  [برق و الکترونیک] انتقال، ترجمه

  [صنایع غذایی] ترجمه : پدیده ای در تشکیل پروتئینها که در ان رمز توارثی از RNA پیک به صورت تسلسل اسیدهای آمینه در ساختمان پروتئینها ترجمه می شود

  [مهندسی گاز] انتقال، حرکت انتقالی

  [ریاضیات] انتقال [پلیمر] انتقال [آمار] انتقال

  به انگلیسی

  • act of rendering something into another language; version published in a language other than the original language (i.e. book, film, etc.)

  a translation is a piece of writing or speech that has been translated from a different language.

  translation is the act or process of translating writing or speech into a different language.

  پیشنهاد کاربران

  a text that has been changed from one language into another

  در مورد واحدهای پولی و ارزی: تبدیل

  مثلا:

  Currency translations from Japanese yen to U. S. dollars

  انتقال

  ( مهندسی عمران ) انتقال، حرکت انتقالی )

  در حسابداری: تسعیر، تبدیل

  از دست رفتن قبل از موعد !!!

  گم شدن در حواشی !!

  عدم توانایی در کشف پدیده ای که مورد علاقه کار عملی است .

  the disconnection between theory and practice as a knowledge production

  د ر حواشی گم شدن

  قبل از یافتن محو شدن

  منبع مطلب : abadis.ir

  ترجمه کلمه translation به فارسی

  [اسم] translation /trænˈzleɪ.ʃən/ قابل شمارش

  1 ترجمه

  معادل ها در دیکشنری فارسی: برگردان ترجمه مترجمی

  مترادف و متضاد rendering rendition

  1.It's a translation from the original Spanish text.

  1. آن ترجمه‌ای از متن اصلی اسپانیایی است.

  2.Much of the beauty of the rhymes is lost in translation.

  2. بیشتر زیبایی قافیه‌ها در ترجمه گم می‌شوند (از بین می‌روند).

  منبع مطلب : dic.b-amooz.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید