این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  یک ذوزنقه می تواند دو هم اندازه داشته باشد

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  باهوش

  قطر

  یک ذوزنقه می تواند دو هم اندازه داشته باشد را از این سایت دریافت کنید.

  فصل 6 قسمت اول

  کاربرگ مساحت لوزی و ذوزنقه : -1 درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. 1. لوزی نوعی مربع است که قطرهای آن با هم برابر است.

  فصل 6 قسمت اول

  کاربرگ مساحت لوزی و ذوزنقه : -1 درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

  1. لوزی نوعی مربع است که قطرهای آن با هم برابر است.

  2. متوازی الاضلاع را می توان با یک برش به دو ذوزنقه ی یکسان تقسیم کرد.

  -2 جای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

  1. یک ذوزنقه می تواند دو .................. هم اندازه داشته باشد.

  3. می دانیم که در لوزی قطرها بر هم عمودند و یکدیگر را نصف می کنند، با توجه به دو ویژگی بیان شده یک لوزی رسم کنید. که قطرهای آن 7 و 4 سانتی متر باشند، سپس مساحت لوزی را به دست آورید.4. دیواره ی کناری استخری به شکل ذوزنقه می باشد. طول این استخر 40 متر و عمق استخر از 1 متر آغازمی شود و تا 4 متر ادامه دارد.

  الف. مساحت این دیوار را به دست آورید.

  ب. نقاشی می خواهد دو دیواره ی کناری استخر را رنگ آمیزی کند. اگر برای هر متر مربع 0/6کیلوگرم رنگنیاز باشد، او باید چند کیلوگرم رنگ خریداری کند؟

  5. نسبت قاعده ی کوچک به قاعده ی بزرگ یک ذوزنقه 3به5 است. قاعده ی بزرگ ذوزنقه 30 سانتی متر و مساحتآن 528 سانتی متر مربع می باشد.

  الف. اندازه ی قاعده ی کوچک ذوزنقه را به دست آورید.

  ب. اندازه ی ارتفاع ذوزنقه را به دست آورید.

  6. گزینه ی درست را انتخاب کنید.

  1. مساحت یک لوزی 24 متر مربع است. در کدام گزینه، دو عدد داده شده نمی تواند اندازه ی دو قطر لوزی

  باشد؟

  الف. 8 و 6 متر ب. 12 و 4 متر ج. 2 و 24 متر د. 6 و 4 متر

  پاسخ 1

  1. نادرست؛ مربع نوعی لوزی است که قطرهای آن با هم برابر است.

  2. درست پاسخ 2

  1. قطر، ضلع )ساق(، زاویه ) هر سه مورد درست است.

  پاسخ3.

  ابتدا دو خط عمود برهم رسم میکنیم. سپس اندازه ی دو قطر را طوری روی دو خط نشان میدهیم که نقطه یمحل قطع دو خط، دقیقاً در وسط دو خط قرار گیرد.

  در نهایت چهار نقطه را به طور متوالی به هم وصل می کنیم تا لوزی حاصل شود.

  قطر بزرگ = (مساحت لوزی × قطر کوچک ) ÷ 2

  مساحت لوزی =(4×7) ÷ 2=28÷ 2=14

  4. الف.

  مساخت ذوزنقه=(مجموع دوقاعده*ارتفاع)/2

  مساحت ذورنقه=(5*40)/2=200/2=100

  مساحت دو دیوار=2*100=200

  200*0/6=120          رنگ مورد نیاز

  .5

  قاعده کوچک: 18 سانتی متر

  قاعده کوچک به قاعده بزرگ=3به 5= 3*6به5*6=18به30

  مجموع دو قاعده30 + 18 = 48

  مساحت ذوزنقه= (مجموع دو قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 → 528 = (4 8 × ا رت فا ع)÷ 2

  1056÷ 48=22 پاسخ 6 1. گزینه د

  2÷ حاصل ضرب دو قطر = مساحت لوزی

  24=2÷ حاصل ضرب دو قطر

  24*2=48 48 ≠ 4 × 6 = 24

  . حاصل ضرب دو قطر در گزینه ی(د)نمی باشد.

  موفق باشید - عزیزی

  + نوشته شده در شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۹ ساعت 23:49 توسط ریحانه دهقان نیری  | نظر بدهيد

  منبع : dehghannayeri.blogfa.com

  نکات طلایی چند ضلعی‌ها ( مربع و مستطیل و ذوزنقه)

  مستطیل مستطیل متوازی الاضلاعی است که یک زاویه آن قائمه باشد. بنابراین مستطیل کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع را داراست.

  نکات طلایی چند ضلعی‌ها ( مربع و مستطیل و ذوزنقه)

  نکات طلایی چند ضلعی‌ها ( مربع و مستطیل و ذوزنقه) مستطیل مستطیل متوازی الاضلاعی است که یک زاویه آن قائمه باشد. بنابراین مستطیل کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع را داراست.

  69,110

  مستطیل

  مستطیل متوازی الاضلاعی است که یک زاویه آن قائمه باشد. بنابراین مستطیل کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع را داراست.

  خطی که وسط دو ضلع مقابل را به هم وصل کند محور تقارن مستطیل است. بنابراین مستطیل دو محور تقارن دارد.

  نکته 1 :مساحت مستطیل برابر حاصلضرب طول در عرض آن است.

  نکته 2 :بر مستطیل یک دایره محیطی می گذرد.

  مربع

  مربع مستطیلی است که چهار ضلع آن با هم مساوی باشد و یا می توان گفت ، مربع لوزی است که یک زاویه آن قائمه باشد.

  بنابراین مربع کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع، مستطیل و لوزی را دارد.

  نکته 1 :در هر مربع قطرها بر هم عمود و با هم برابر و هر کدام محور تقارن شکل هستند.

  نکته 2 :مربع چهار محور تقارن (به تعداد اضلاع) دارد. مربع یک چهار ضلعی منتظم است و کلید ویژگیهای چند ضلعی منتظم را داراست.

  ذوزنقه

  هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند، ذوزنقه نامیده می شود.

  دو ضلع موازی را قاعده ها، و دو ضلع غیرموازی را ساقها می نامند.

  اگر دو ساق ذوزنقه با هم مساوی باشند ذوزنقه را متساوی الساقین می نامند، اگر یکی از ساقها بر دو قاعده عمود باشد ذوزنقه را قائم الزاویه می نامند.

  نکته 1 :در هر ذوزنقه دو زاویه مجاوز بر هر ساق مکمل یکدیگرند.

  نکته 2 :در هر ذوزنقه متساوی الساقین دو قطر با هم و همچنین دو زاویه مجاور به هر قاعده با هم برابر هستند.

  نکته 3 :پاره خطی که دو سر آن وسط های دو ساق ذوزنقه باشد، موازی دو قاعده آن ذوزنقه و اندازه آن برابر نصف مجموع اندازه های دو قاعده ذوزنقه است

  منبع : www.kanoon.ir

  ذوزنقه چیست ؟

  در این آموزش یاد خواهیم گرفت که ذوزنقه چیست و به چه شکل هندسی گفته می‌شود. همچنین، روش محاسبه محیط ذوزنقه و مساحت ذوزنقه را بیان خواهیم کرد.

  ریاضی، علوم پایه ۱۹۳۰۳۶ بازدید

  در ادامه مجموعه آموزش‌های ریاضی مجله فرادرس، در این آموزش با ذوزنقه آشنا می‌شویم و روش محاسبه محیط و مساحت آن را بیان خواهیم کرد.

  فهرست مطالب این نوشته

  فیلم آموزشی آشنایی با ذوزنقه

  تعریف ذوزنقه ذوزنقه یعنی چه؟

  اصطلاحات مربوط به ذوزنقه

  انواع ذوزنقه محیط ذوزنقه مساحت ذوزنقه میانه مرکزی ذوزنقه مثال های ذوزنقه

  معرفی فیلم آموزش هندسه پایه دهم (هندسه ۱) فرادرس

  فیلم آموزشی آشنایی با ذوزنقه

  00:00 00:00 دانلود ویدیو

  تعریف ذوزنقه

  ذوزنقه یک شکل هندسی دوبعدی است. این شکل هندسی 4 ضلع دارد که فقط دو ضلع آن موازی هستند. پس به طور ساده می‌توان برای تعریف ذوزنقه، چنین چیزی بیان کرد: ذوزنقه‌ یک چهارضلعی است که فقط دو ضلع آن‌ با هم موازی هستند. 

  در شکل زیر سه ذوزنقه‌ مختلف نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در این سه شکل فقط دو ضلع موازی وجود دارد.

  ذوزنقه یعنی چه؟

  لغت‌نامه‌های مختلف ذوزنقه را به عنوان یک شکل هندسی معرفی کرده‌اند. به تعبیری، «ذوزنقه» (Trapezoid) از دو بخش «ذو» و «زنقه» تشکیل شده است. «ذو» به معنای صاحب و دارنده است و «زنق» به معنی انحراف. بنابراین معنی تحت‌الفظی ذوزنقه «دارای انحراف» است و طبق آنچه در لغت‌نامه دهخدا نوشته شده، این واژه سابقه‌ای تاریخی دارد و دلیل آن هم این است که در این شکل هندسی فقط دو ضلع موازی هستند و دو ضلع دیگر انحراف دارند.

  اصطلاحات مربوط به ذوزنقه

  وقتی درباره ذوزنقه بحث می‌کنیم، با اصطلاحاتی مانند قاعده و ارتفاع و… روبه‌رو می‌شویم که بهتر است با آن‌ها آشنا شویم.

  قاعده: دو ضلع موازی ذوزنقه را پایه (قاعده) می‌نامند.ساق: هریک از دو ضلع غیرموازی ذوزنقه ساق نامیده می‌شوند.ارتفاع: کوتاه‌ترین فاصله بین دو قاعده ذوزنقه را ارتفاع‌ می‌نامند. بنابراین، ارتفاع ذوزنقه بر قاعده‌های آن عمود است.قطر: قطر ذوزنقه پاره‌خطی است که دو رأس زوایای مقابل را به هم وصل می‌کند. هر ذوزنقه دو قطر دارد.

  برای آشنایی بیشتر با مباحت هندسه و ریاضیات، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه فیلم‌های آموزش دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  برای مشاهده مجموعه فیلم‌های آموزش دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی + اینجا کلیک کنید.

  انواع ذوزنقه

  با توجه به وضعیت ساق‌های ذوزنقه نسبت به یکدیگر و نسبت به قاعده‌ها، می‌توان آن‌ها را به چند نوع دسته‌بندی کرد: ذوزنقه‌ متساوی الساقین، ذوزنقه‌ قائم الزاویه و ذوزنقه‌ مختلف الاضلاع.

  ذوزنقه متساوی الساقین

  همان‌گونه که از نامش مشخص است، ذوزنقه‌ متساوی الساقین ذوزنقه‌ای است که دو ساق آن با هم برابر باشند. شکل زیر یک ذوزنقه‌ متساوی الساقین را نشان می‌دهد که در آن، اندازه دو ساق AD و BC با هم برابر است.

  نکته: یک ویژگی ذوزنقه‌ متساوی الساقین این است که زاویه‌ای که دو ساق با قاعده‌ها می‌سازند، با هم برابرند. این یعنی اینکه در شکل بالا، دو زاویه

  ∠ A D C ∠ADC و ∠ B C D ∠BCD

  با هم برابر هستند. همچنین، اندازه دو زاویه

  ∠ D A B ∠DAB و ∠ A B C ∠ABC

  یکسان است. عکس این مطلب نیز برقرار است. یعنی اگر زاویه‌هایی که نام بردیم، با هم برابر باشند، ذوزنقه متساوی الساقین است.

  نکته: دو قطر ذوزنقه متساوی الساقین با هم برابرند. همچنین، اگر دو قطر ذوزنقه با هم برابر باشند، آن ذوزنقه‌ متساوی الساقین است.

  ذوزنقه قائم الزاویه

  ذوزنقه قائم الزاویه نوعی ذوزنقه‌ است که در آن، یکی از ساق‌ها بر قاعده‌ها عمود است. ذوزنقه‌ شکل زیر قائم الزاویه است. همان‌طور که می‌بینیم، ساق AD بر دو قاعده AB و CD عمود است.

  نکته: دقت کنید که فقط یکی از ساق‌ها بر قاعده‌ها عمود است، زیرا اگر هر دو ساق بر قاعده‌ها عمود باشند، دیگر آن شکل ذوزنقه‌ نیست و یک مستطیل است.

  فیلم‌های آموزشی مرتبط

  آموزش ریاضی و آمار ۱ – پایه دهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش محاسبات سریع ریاضی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۲ – پایه یازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۳ – پایه دوازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضیات گسسته – پایه دوازدهم

  شروع یادگیری

  آموزش جامعه شناسی ۱ – پایه دهم

  شروع یادگیری

  آموزش نگارش – پایه هفتم

  شروع یادگیری

  آموزش عربی – پایه نهم

  شروع یادگیری

  آموزش هندسه پایه دهم – هندسه ۱

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۱ – پایه دهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش محاسبات سریع ریاضی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۲ – پایه یازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۳ – پایه دوازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضیات گسسته – پایه دوازدهم

  شروع یادگیری

  آموزش جامعه شناسی ۱ – پایه دهم

  شروع یادگیری

  آموزش نگارش – پایه هفتم

  شروع یادگیری

  آموزش عربی – پایه نهم

  شروع یادگیری

  آموزش هندسه پایه دهم – هندسه ۱

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۱ – پایه دهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  ذوزنقه مختلف الاضلاع

  در این نوع ذوزنقه‌ هیچکدام از زاویه‌های داخلی و همچنین اضلاع با هم برابر نیستند. شکل زیر یک ذوزنقه‌ مختلف الاضلاع را نشان می‌دهد که چهار زاویه آن متفاوت هستند.

  منبع : blog.faradars.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  درسا 13 روز قبل
  0

  واسه سه رو نمی فهمم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  قطر . زاویه.ضلع

  باهوش ترین 1 سال قبل
  2

  سلام بچه ها قطر است

  0
  شاید 11 ماه قبل

  ب

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  یک ذوزنقه می تواند دو .......هم اندازه داشته باشد

  0
  شاید 11 ماه قبل

  بابا باهوش سوال رو داریم جواب میخواهیم

  باهوش 1 سال قبل
  7

  قطر

  0
  تللتللاببابلالباا 1 سال قبل

  افوهگ۵۷خفبزعحعطهحبهحتهبخجب۷ج۷ب۸چب۹خلعتبری

  مهدی 1 سال قبل
  7

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  0
  آنیتا 1 سال قبل

  ذرذدت

  برای پاسخ کلیک کنید