این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  کلمات ترکیبی مثل گرداگرد کلاس چهارم

  امیر

  رنگارنگ

  ناشناس

  افرین بازم کلمه بگو

  نازنین

  پایاپای

  برابر

  پیاپی

  رنگارنگ

  تکاتک

  یکایک

  دورادور

  بیابی

  پیشاپیش

  امیر

  سراسر لبالب رنگارنگ گرداگرد دمادم دورادور

  یکی

  رنگ +ا+رنگ=رنگارنگ

  لب+ا+لب=لبالب

  سر +ا+سر=سراسر

  دم +ادم =دمادم

  بر+ا+بر=برابر

  یک+ا+یک=یکایک

  کلمات ترکیبی مثل گرداگرد کلاس چهارم را از این سایت دریافت کنید.

  کلماتی مثل گرداگرد

  آ/ا: مانند: سراسر، گرداگرد، دمادم، پایاپای، پیاپی. پروند/ ..... پسوند ترکی "کن" kən əki در کلماتی مثل یئلکن yelkən (باد بان)yelken ، ائلکنelkən(قبیله بان)elken ...

  کلماتی مثل گرداگرد

  نویسنده : رضا احمدی | زمان انتشار : 1400-12-17 04:17:10

  جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

  @AlirezaSepand

  وند تکواژ وابسته‌ای است که با افزوده شدن به آغاز، پایان و میان واژه‌ها، واژه‌های جدیدی پدید می‌آورد.

  محتویات * ۱ پیشوند

  * ۲ پسوند * ۳ میانوند * ۴ پروند/پیراوند * ۵ تراوند

  * ۶ تفاوت وند و واژه‌بست

  * ۷ منابع پیشوند

  Wiki letter w.svg این بخش نوشتار نیازمند گسترش است.

  پیشوند تکواژ وابسته ایست که به آغاز واژه‌ای می‌چسبد و معنای واژه را می‌ورداند.

  1. آ/ا/ان: این پیشوند برای نفی بکار می‌رود و همریشه و هم معنی a/an/ab می‌باشد. مانند: آوردن، انیران، امرداد، اریخت.

  1. ابر: این پیشوند برای بیان بزرگنمایی بکار می‌رود و هم ارز super در زبان انگلیسی است. مانند: ابرمرد، ابررسانا، ابرپیچند.

  ۲. ابی: این پیشوند دیسه دیگر «بی» می‌باشد که از زبان اوستایی گرفته شده‌است و کاربردی مانند «بی» دارد. مانند: ابیراهی.

  2. اف: به معنی بر و بالا است و همریشه با Up. مانند: افسر(چیزی که بر سر می‌نهند)، افراشتن، افماردن.

  3. ارتا/اردی/ارد: این پیشوند به معنی راست می‌باشد و همریشه با ortho انگلیسی است. مانند: اردیبهشت، اردستان، اردبیل، اردکان، ارتاساخت.

  ۳. ام: به معنی این می‌باشد. مانند: امروز، امسال، امشب.

  3. اندر: دیسه‌ای دیگر از «در» است که هم ارز inter در زبان انگلیسی است و به معنی درون، میان یا میان دوچیز می‌باشد. مانند: اندرکنش، اندرهلیدن، اندرخورد، اندرشدن، اندراختریک، اندرابریک، اندراتمیک.

  ۴. ب(۱): کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم دارندگی چیزی است و دیسه کوتاه شده «با» است. مانند: بِخرد.

  ۵. ب(۲): کاربرد دیگر این پیشوند در رساندن تاکید است که با فعل همراه می‌شود. مانند: بِرفت، بِشد.

  ۶. با: کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم دارندگی چیزی است. مانند: باخرد، با آزرم.

  ۷. باز: این پیشوند معنی دوباره می‌دهد. مانند: بازآمدن، بازگفتن.

  ۸. بر: کابرد این پیشوند بیشتر همراه فعل است و به معنی بالا و یا تاکید می‌دهد. مانند: برآمدن(طلوع کردن)، بررسیدن، برکندن.

  ۸. بس: این پیشوند معنی بسیار و چندین می‌دهد. مانند: بسپار، بسپارش.

  ۹. بی: کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم نادارندگی چیزی است. مانند: بی مانند، بی خرد.

  10. بیش: این پیشوند معنی زیاد می‌دهد و هم ارز hyper در زبان انگلیسی است. مانند: بیش دمی، بیش رویش.

  ۱۱. پ: این پیشوند غالبا معنی ضد می‌دهد. مانند: پیراستن، پالودن.

  12. پاد/پت: این پیشوند معنی ضد می‌دهد و هم ارز anti و counter در زبان انگلیسی است. مانند: پادزهر، پادساعتگرد، پادگردشگری، پادتن، پادگویی، پتیاره.

  12. پار/پری/پیرار: این پیشوند به معنی قبل و پیش در زمان را می‌دهد و همریشه با pre انگلیسی است. مانند: پارسال، پیرارسال، پارینه سنگی.

  13. پرا(پارا):این پیشوند از زبان اوستایی گرفته شده و هم ارز para در زبان انگلیسی است. مانند: پراشنوی، پاراهور، پراسو، پارامغناطیس، پرآسه.

  ۱۴. پس: این پیشوند به معنی عقب (عقبتر از چیزی)؛ بعد (بعد از چیزی) است. مانند: پسرفت، پس بر؛ پسماند، پساویز، پس چهر.

  15. پسا: این پیشوند به معنی بعد (بعد از چیزی) است و هم ارز post در زبان انگلسیس است. مانند:پسانوگرایی، پسانوین.

  ۱۶. پی: این پیشوند به معنی پس (پس از چیزی)؛ بعد (بعد از چیزی) است. مانند: پیامد، پیجو، پیاینده.

  17. پیرا/پر: این پیشوند به معنی پیرامون (پیرامون چیزی) است که از زبان اوستایی گرفته شده‌است و هم ارز peri در زبان انگلیسی است. مانند: پیراپزشکی، پیرادندان، پرستیدن، پراکندن، پرناوش، پرگشتن، پیراپزشکی، پیرابین، پیراشامه.

  ۱۸. پیش: این پیشوند به معنی جلو (جلو از چیزی)؛ قبل (قبل از چیزی) است. مانند: پیشرفتن، پیشبرد؛ پیش نمایش، پیشامد.

  19. ترا: این پیشوند که غالبا به معنی ورا (ورای چیزی) است و از زبان اوستایی گرفته شده‌است هم ارز trans در زبان انگلیسی است. مانند: ترابری، تراگسیلش، ترافرستادن، ترانهش، تراکنش، ترافرازنده.

  20. تک: این پیشوند به معنی یک، تنها است و هم ارز mono و uni است. مانند: تک نگاری، تکپار، تکشاخ، تک رو.

  ۲۱. در: این پیشوند به معنی درون، میان یا گاهی بیرون می‌باشد. مانند:درآمدن، درکنش، درماندن، درشمیدن، درکشیدن.

  ۲۲. دژ: این پیشوند به معنی بد، با شیوه بد ویا ناجور بکار بردن می‌باشد. مانند: دژخیم، دژآگاه، دژدود، دژاختری.

  23. دش: دیسه‌ای دیگر از دژ می‌باشد و هم ارز dys در زبان انگلیسی است. مانند: دشنام، دشیاد، دژخیم، دش دمی، دش زایی، دش آهنگی، دش میزی، دش اوباری، دش گواری.

  ۲۲. دی: به معنی قبل می‌باشد. مانند: دیروز، دیشب

  ۲۴. سر: این پیشوند غالبا همراه با فعل بکار می‌رود. مانند: سرآمدن، سررفتن، سرریز، سرشار.

  ۲۵. فر: این پیشوند در رساندن مفهوم تکامل، کمال و والایی بکار می‌رود. مانند: فرنشین(رئیس)، فرگشتن(تکامل یافتن)، فرآوری، فرآیند.

  ۲۶. فرا: این پیشوند به معنی والا و بالا بکار می‌رود. مانند: فراتاب، فرارفتن، فرابری، فرابنفش.

  ۲۷. فرو: این پیشوند به معنی فرود و زیر بکار می‌رود. مانند: فرورفتن، فروبنفش، فرونهادن، فروخوردن، فرومردن، فروریختن.

  ۲۸. نا: این پیشوند منفی ساز است. مانند: ناجوانمرد، ناخردمند، نارس، نازا، نادان، ندار، نفهم.

  ۲۸. ن: این پیشوند معنی «به سوی» و «پایین» می‌دهداست. مانند: نگریستن، نشستن، نپاهش، نپاهیدن.

  ۲۹. وا: این پیشوند غالبا همراه با فعل بکار می‌رود. مانند: وارفتن، واماندن، واپاشی، واکنش.

  ۳۰. ور: این پیشوند به معنی بالا و بر بکار می‌رود و دیس پهلوی بر می‌باشد که در بسیاری از لهجه‌ها استفاده می‌شود. مانند: وررفتن، ورآمدن، ورکشیدن، ورداشتن، ورافتادن.

  31. هم/هن/ان/: این پیشوند هم معنی homo, syn, com, co, col, con در زبان انگلیسی است و همریشه با sym/syn یونانی و سانسکریت است. دیس کهنتر هم ، هن/ان می‌باشد. مانند(هم): همایش، هماورد، همنشین، همزمان، همبست، همراه. مانند(هن): هنداختن، هندسه مانند(ان): اندازه، انباشتن، اندوختن

  منبع : lite.fileon.ir

  متن زير را بخوان و گزينه مناسب را انتخاب كن. «همه ............. سالن نشسته بوديم. دل‌هايمان ......... از غصه و اندوه بود ولی در .......... اين روزها سعی كرديم چيزی…

  متن زير را بخوان و گزينه مناسب را انتخاب كن. «همه ............. سالن نشسته بوديم. دل‌هايمان ......... از غصه و اندوه بود ولی در .......... اين روزها سعی كرديم چيزی بروز ندهيم»

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

  ** فصل 5: راهِ زندگی فارسی چهارم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  متن زير را بخوان و گزينه مناسب را انتخاب كن.

  «همه ............. سالن نشسته بوديم. دل‌هايمان ......... از غصه و اندوه بود ولی در .......... اين روزها سعی كرديم چيزی بروز ندهيم»

  1 )

  گرداگرد/ لبالب/ سراسر

  2 )

  گرداگرد/ سراسر/ لبالب

  3 )

  دمادم/ لبالب/ گرداگرد

  4 ) گرد/ سراسر/ لب گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، فارسی چهارم دبستان

  مدرس: سمیرا حسن زاده

  مدت دوره: 293 اسلاید (13 فایل)

  علوم تجربی

  1780 تست 124,600 تومان

  فارسی

  1484 تست 103,880 تومان

  ریاضی

  1066 تست 74,620 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  751 تست 52,570 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1065 تست 74,550 تومان

  قرآن

  113 تست 7,910 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی درس 4 علوم تجربی چهارم دبستان | انرژی الکتریکی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  امتحان درس 10 تا 13 هدیه‌های آسمانی کلاس چهارم ابتدایی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون چهارگزینه‌ای درس 3 علوم کلاس چهارم ابتدائی

  تیم مدیریت گاما

  3 صفحه

  ارزشیابی هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان شهید بهشتی | درس 9 تا 14

  حسین حسن خانی

  رایـــــگان

  1 صفحه

  تمرین املا و واژه آموزی پایه چهارم دبستان | درس 4: ارزش علم

  محمود سبحانی

  2 صفحه

  راهنمای گام به گام آموزش قرآن چهارم | درس 12: سوره ی آل عِمران آیات 38 تا 45

  مجتبی نظری

  2 صفحه

  آزمون پایانی فصل 1 فارسی چهارم دبستان شهدای حاج عمران | آفرینش

  محمود طاهری تبار

  3 صفحه

  سوالات آزمون تستی علوم تجربی چهارم ابتدائی | درس 1 تا 9

  مصطفی سالاری

  2 صفحه

  آزمون مداد و کاغذی علوم چهارم دبستان با پاسخ | درس 9: بدن ما (1)

  رضا سهرابی

  2 صفحه

  آزمون عملکردی علوم تجربی چهارم دبستان | رسم روابط غذایی در یک زنجیره غذایی

  علوم ابتدائی

  3 صفحه

  ارزشیابی مستمر ریاضی چهارم دبستان معراج | فصل 1 تا 3

  طاهره باقری فرد

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر ریاضی چهارم دبستان شهید موحدی | فصل 3 و 4

  محمدرضا شیخی منوجان

  3 صفحه

  آزمونک ریاضی چهارم دبستان | فصل 1: اعداد و الگوها

  ریاضی ابتدائی

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  فایل صوتی کتاب درسی فارسی چهارم دبستان | بخوان و حفظ کن درس 3: روباه و زاغ

  کلیپ آموزش مفهوم عدد مخلوط

  فیلم کلاس مجازی هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان | درس 9: کودک شجاع

  موارد بیشتر ارسال فایل

  پرسش و پاسخ های مرتبط

  سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

  روش کار با راهنمای نقشه را توضیح دهید؟

  چگونه به كمك قطب نما شمال، جنوب و شرق و غرب را تشخيص بدهيم؟

  کلمات ساده و غیر ساده و انواع آنها

  موارد بیشتر

  منبع : gama.ir

  درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

  درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق برای دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی از کتاب فارسی چهارم دبستان به منظور آموزش درس فارسی چهارم ابتدایی

  چهارم ابتداییفارسی چهارم

  درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

  By Admin Last updated مهر 12, 1398

  0Share

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  اهداف درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

  1) آشنایی با شاعر بزرگ ایران

  2) افزایش درک متن

  3) گسترش واژگان با فرایند واژ ه سازی«تکرار»

  4) تقویت درک دیداری و سخنوری

  5) آشنایی با نشان ههای ساختار بلاغی متن مانند«بعد، سپس»

  6) تثبیت یادگیری بند مقدمه و بندهای بدنه

  واژه آموزی درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

  یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی “تکرار” است؛

  جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

  مشاهده

  در این فرایند با تکرار یک پایه یا واژه، کلمهٔ جدیدی ساخته می شود.

  فرایند تکرار دو نوع دارد:

  تکرار تام مانند آرام آرام، پرسان پرسان، دستی دستیتکرار افزایشی مانند لبالب، گرداگرد، دمادم

  کلماتی که در این درس آمده است حاصل فرایند واژه سازی تکرار افزوده است.

  لازم به ذکر است این اطّلاعات تنها برای افزایش دانش همکاران محترم است.

  املای درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

  املا: املای کلمۀ گمشده

  این نوع املا در قالب یک بازی مفرّح است. ابتدا دانش آموزان کلمات مهمّ درس را روی تابلو می نویسند و همه با هم آنها را همخوانی می کنند.

  سپس دانش آموزی را از کلاس خارج کرده، معلّم یکی از کلمه ها را پاک می کند.

  وقتی دانش آموز به کلاس بازگشت باید کلمهٔ گمشده را پیدا کند و آن را بنویسد؛

  البته صحیح نوشتن کلمه بسیار مهم است. این کار با دانش آموزان دیگر ادامه می یابد.

  املا دو قسمتی

  املا به صورت دو قسمتی مثل دروس قبل برگزار می گردد.

  در قسمت املای تقریری می توان کلمات دارای ارزش املایی متن شعر را استخراج نموده و یک متن کوتاه ساخت و املا گفتن از خود شعر نیز بلامانع است.

  قسمتی از یک متن معلّم ساخته:

  «رودخانهٔ نیل همیشه طغیان، طوفان و موج را به خود دیده است، امّا ربّ جلیل با عشق و بنده پروری مسافران کشتی را به منزل رساند.لطف خدا……..  »

  گاهی می توان لغات را دراختیار گروه های دانش آموزی گذاشت تا به تولید متناملا بپردازند واز همان متون در زنگ املا بهره برد .

  درس سیزدهم نوشتاری چهارم ابتدایی

  فعّالیت های نوشتاری  4: درک متن

  در این درس در ادامهٔ آشنا کردن دانش آموزان با ابزارهای صوری انسجام

  گزاره های متن، علائم و نشانه های ساختار بلاغی شامل روش ها و فهرست ها با تکیه بر زمان مانند: سپس و بعد معرفی می شود.

  هوشیار کردن دانش آموزان نسبت به این سرنخ ها در متن باعث افزایش دقت آنها می شود و در تقویت درک متن آنها مؤثر است.

  فعّالیت های نوشتاری  5: نگارش

  این درس به تثبیت مطالب سه درس پرداخته است. در آنجا بند مقدمه و بندهای بدنه آموزش داده شد.

  نکات دستوری فارسی چهارم ابتدایی

  0Share

  Facebook Twitter Google+

  منبع : dabesto.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نازی 14 روز قبل
  0

  مرحبااااااا!

  بازم بگید

  افرینننن

  عرشیا 26 روز قبل
  1

  جمله هم بگید با اينا

  ناشناس 26 روز قبل
  1

  عالی

  پروانه 1 ماه قبل
  2

  سراسر

  رنگارنگ

  تکاتک

  بیابی

  پیشاپیش

  Bahar. M 1 ماه قبل
  1

  سلام

  گرداگرد دورادور

  لبالب. پیشاپیش

  سراسر تکاتک

  دمادم. رنگارنگ

  برابر باداباد

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  دورادور ، مالامال ، برابر ، کشاکش

  ناشناس 1 ماه قبل
  4

  سلام ببخشید چند کلمه مثل گرداگرد بگید لطفا♡♡

  مهناز 1 ماه قبل
  1

  همش که گرداگرد.........هست

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  رویاروی،گوناگون، پی در پی،دورادور،یکایک

  آرمیتا 12 ماه قبل
  3

  گرداگرد _لبالب_دورادور_یکایک_برابر_پیشاپیش_یراسر_پیاپی_پایاپای و .......

  ناشناس 12 ماه قبل
  3

  گرداگرد رنگارنگ برابر پیشاپیش دمادم یکایک تنگا تنگ

  امیر علی ، 12 ماه قبل
  4

  پیشاپیش،تنگاتنگ،لبالب،سراسر ،گرداگرد،یکایک،برابر،باداباد،رنگارنگ

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  رنگارنگ برابر یکایک گرداگرد دورادور پیشاپیش تکاتک پیاپی تنگاتنگ

  رضا 1 سال قبل
  2

  پیشاپیش

  آزاده 1 سال قبل
  3

  ممنون به من کمک کرد

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  یکم کنه بازم بگو

  گردا گرد 1 سال قبل
  -2

  تتااااللبلبببببببببببب

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  یکایک

  سارا 1 سال قبل
  0

  بیشتر

  M 1 سال قبل
  1

  بازم بگین

  M 1 سال قبل
  4

  بازم بگو کمکه

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  یکایک

  نازنین 1 سال قبل
  7

  پایاپای

  برابر

  پیاپی

  رنگارنگ

  تکاتک

  یکایک

  دورادور

  بیابی

  پیشاپیش

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  بیشتر بگید

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  پیاپی تنگاتنگ بادا باد

  آرشام 1 سال قبل
  3

  بازم چیزی میدونین ??

  1
  سارا 1 سال قبل

  نه

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  گرداگرد

  2
  سارا 1 سال قبل

  بیشتر بگو

  0
  مریم 1 سال قبل

  آفرین

  Pouriya 1 سال قبل
  2

  پیشاپیش برابر یکایک تگاتنگ باداباد پیاپی رنگارنگ دورادور

  1
  آرشام 1 سال قبل

  لطفا بازم بگو

  امین 1 سال قبل
  0

  پیا پی

  😍😍 1 سال قبل
  4

  پیشاپیش

  0
  آرشام 1 سال قبل

  چی ??

  0
  سارا 1 سال قبل

  مرسییب

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سراسر لبالب دمادم گرداگرد رنگارنگ دورادور

  0
  زکیه 24 روز قبل

  می شود معنی کلمه را هم بنویسید

  هستی 1 سال قبل
  1

  دمادم

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  دورادور دمادم

  6
  امیر 1 سال قبل

  سراسر لبالب رنگارنگ گرداگرد دمادم دورادور

  یکی 1 سال قبل
  5

  رنگ +ا+رنگ=رنگارنگ

  لب+ا+لب=لبالب

  سر +ا+سر=سراسر

  دم +ادم =دمادم

  بر+ا+بر=برابر

  یک+ا+یک=یکایک

  امیر 1 سال قبل
  8

  رنگارنگ

  7
  ناشناس 1 سال قبل

  افرین بازم کلمه بگو

  امیر 1 سال قبل
  2

  گرداگرد

  یاسمین 1 سال قبل
  3

  کلمات ترکیبی

  برای پاسخ کلیک کنید