این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مسیر مشهد به گرگان

  ناشناس

  مسیر مشهد به به گرگان

  مسیر مشهد به گرگان را از این سایت دریافت کنید.

  مشهد به گرگان 560 كيلومتر

  مسیر پیشنهادی: از مشهد مقدس به گرگان ۵۶۰ كيلومتر مسير يابي :مشهد مقدس ، چناران، قوچان، فاروج، شيروان، بجنورد، آشخانه، چمن بيد، تنگراه، كاليگش ،

  مشهد به گرگان 560 كيلومتر

  مسیر پیشنهادی:از مشهد مقدس به گرگان ۵۶۰ كيلومتر

  مسير يابي :مشهد مقدس ، چناران، قوچان، فاروج، شيروان، بجنورد، آشخانه، چمن بيد، تنگراه، كاليگش ، مينودشت،آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان.

  مشهد به چناران:

  از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا گرگان۵۱۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

  چناران به قوچان:

  از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس ۱۲۵ كيلومتر است و فاصله قوچان تا گرگان ۴۳۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  قوچان به فاروج:

  از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا گرگان ۴۰۳ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

  فاروج به شيروان:

  از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا گرگان۳۷۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  شيروان به بجنورد:

  ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا گرگان  ۳۰۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  بجنورد به آشخانه :

  ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا گرگان ۲۶۴ کیلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

  آشخانه به چمن بيد:

  از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا گرگان ۲۲۵ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  چمن بيد به تنگراه:

  از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا گرگان ۱۴۵ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  تنگراه به کالیگش :

  از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا گرگان ۱۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  كاليگش به مينودشت:

  ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا گرگان ۱۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  مينودشت به آزاد شهر:

  از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا گرگان ۷۶ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  آزاد شهر به دلند:

  از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا گرگان ۶۳ كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

  دلند به خانبين:

  از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا گرگان ۵۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  خانبين به علي آباد:

  از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا گرگان ۴۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  علي آباد به فاضل آباد:

  از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا گرگان ۳۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  فاضل آباد به گرگان :

  از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

  مسیر پیشنهادی:از گرگان به مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر

  گرگان ، فاضل آباد، علي آباد، خانبين، دلند، آزاد شهر ، مينودشت ، كاليگش ، تنگراه ، چمن بيد ، آشخانه ، بجنورد، شيروان ، فاروج ، قوچان ، چناران ، مقهد مقدس.

  گرگان به فاضل آباد:

  از گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا گرگان ۳۰كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

  فاضل آباد به علي آباد :

  از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا گرگان ۴۱كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  علي آباد به خانبين:

  ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا گرگان ۵۷كيلومتر است و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  خانبين به دلند:

  از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا گرگان ۶۳كيلومتر است و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  دلند به آزاد شهر :

  از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا گرگان ۷۶كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  آزاد شهر به مينودشت:

  ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا گرگان ۱۰۱كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  مينودشت به كاليگش:

  ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا گرگان ۱۱۰كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  كاليگش به تنگراه:

  ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا گرگان ۱۴۵كيلومتر است و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  تنگراه به چمن بيد :

  از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا گرگان ۲۲۵كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

  چمن بيد به آشخانه:

  از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه ئر نتيجه فاصله آشخانه تا گرگان ۲۶۴كيلومتر است و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزر

  آشخانه به بجنورد:

  ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا گرگان ۳۰۹كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

  بجنورد به شيروان :

  از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا گرگان ۳۷۲كيلومتر است و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

  منبع : traveltips.blogfa.com

  جاهای دیدنی مسیر مشهد به گرگان

  در این مقاله با مسیر جذاب گلستان تا مشهد بیشتر آشنا شوید تا در هنگام سفر هیجان انگیز خود با ماشین شخصی از جاذبه های بی نظیر این مسیر اطلاع داشته باشید.

  جاهای دیدنی مسیر مشهد به گرگان

  زهره ابوالقاسم شنبه 28 سپتامبر 2019 13923 0

  سفر به مشهد به عنوان پر طرفدار ترین شهر سیاحتی و زیارتی کشور برای مسافران ایرانی و حتی خارجی همیشه جذاب بوده و هست. بیشتر مسافرانی که قصد سفر به این شهر زیبا را دارند قصد دارند تا سریعترین راه را برای رسیدن به این شهر انتخاب کنند. به همین جهت با انتخاب سفر هوایی هر چه سریعتر خود را به مشهد می رسانند.

  سفر زمینی به مشهد

  گروه دیگری از مسافران به دلیل صرفه جویی و صرف هزینه پایین تر سفر زمینی و سفر با بهترین قطار تهران مشهد را انتخاب می کنند اما دسته سوم مسافران افرادی هستند که با انتخاب سفر با ماشین شخصی سعی بر این دارند تا با انتخاب جذاب ترین مسیر خود را به خراسان زیبا برسانند.

  سفر با ماشین شخصی به مشهد از دو راه کویری و یا جاده های شمالی امکان پذیر است. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید هم از سفر با ماشین شخصی لذت ببرید و هم سریعتر به مقصد برسید، حتما مسیر کویری را انتخاب خواهید کرد اما اگر شما آن دسته از مسافران سرحالی هستید که ترجیح می دهید با طولانی شدن مسیر سفری هیجان انگیز را تجربه کنید، پیشنهاد می کنم خواندن ادامه این مقاله را از دست ندهید چرا که دراین مقاله قرار است تا در مورد جذاب ترین مسیر زمینی یعنی سفر از مسیر مشهد به گرگان با شما صحبت کنیم.

  چرا مسیر گرگان به مشهد جذاب ترین راه رسیدن به شهر مشهد است؟

  سفر از میان جنگل زیبای گلستان و تماشای چشمه سارهای طبیعی و درختان سرسبز و زیبا آرزوی هر مسافری است. چرا که علاوه بر یک سفر بی نظیر به بهترین نقطه از کشور مسیر جذاب و حیرت انگیزی را تا مقصد طی کرده اند.

  طبق آمار سفرهای سالانه به مشهد، بیش از یک سوم مسافرانی که به مشهد سفر می کنند این مسیر رویایی را انتخاب می کنند. پس با این تفاسیر می توان متوجه این نکته شد که سفر جاده ای از شمال یکی از محبوب ترین راه ها برای رسیدن به مشهد به حساب می آید.

  شهرهای بین راهی مسیر گرگان تا مشهد

  برای رسیدن به شهر مشهد از استان گلستان باید بیش از۴۵۰ کیلومتر را با ماشین شخصی رانندگی کنیم. به همین جهت گذر مسیر از شهرهایی مانند آشخانه، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان و چناران برنامه اصلی سفر جاده ای از این مسیر خواهد بود.

  جاده سنتو معروف ترین جاده شمال به مشهد

  جاده سنتو اصلی ترین و زیبا ترین جاده شمالی کشور است که مسافران جاده ای را از استان گلستان به خراسان می رساند. طول سفر از این جاده زیبا و دیدنی به بیش از ۹ ساعت می رسد این در حالی است که مسافرانی که سفر با این مسیر را انتخاب کرده اند طول مسیر را به دلیل جذابیت های بی نظیری که دارد به عنوان بهترین لحظات سفر خود در نظر می گیرند.

  دیدنی های بین راهی استان گلستان تا مشهد

  مسیر استان گلستان تا مشهد به عنوان زیباترین مسیر جاده ای کشور جذابیت های فراوانی دارد که باعث شده بیش از نیمی از مسافران مشهد طولانی بودن سفر را بر لذت تماشای جذابیت های مسیر انتخاب کنند. در ادامه همراه ما باشید تا شما را با جاذبه های بین راهی بیشتر آشنا کنیم.

  آشخانه، اولین شهر گذری پس از گلستان

  آشخانه اولین شهری است که پس از حرکت از استان گلستان می توانید در آن توقفی کوتاه داشته باشید. این شهر زیبا با وجود جاهای تاریخی و دیدنی فراوانی که دارد می تواند تا ساعت ها سر مسافران خود را گرم کند اما پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید هر چه زودتر به مقصد اصلی خود یعنی مشهد برسید، جذابیت های این شهر را به صورت خلاصه و در کمتر از ۲ ساعت تماشا کنید چرا که در طول مسیر هنوز هم شهرهای دیدنی و جذاب وجود دارد.

  تپه قلعه خان یکی از معروف ترین و قدیمی ترین جاهای تاریخی آشخانه به حساب می آید که از زمان ساسانیان در روستای قاضی قرار گرفته است. برای تماشای این مکان جذاب و تاریخی بایستی ۲۵ کیلومتر تا روستای قاضی رانندگی کنید به همین خاطر پیشنهاد می کنم برای صرفع جویی در زمان از تماشای این منطقه دیدنی در آشخانه صرفه نظر کنید و به جای آن از چشمه خروشان آب معدنی مهمانک دیدن کنید و آبشار ۱۵ متری بیار آشخانه را تماشا کنید.

  روستای بدرانلو، جاذبه ای در همسایگی آشخانه

  در فاصله ای کمتر از ۳۰ دقیقه از آشخانه، روستایی به نام بدرانلو وجود دارد. این روستا طبیعت بکر و باورنکردنی دارد که تماشای آن هر مسافری را شگفت زده می کند. در این روستا چشمه آبگرم محلی به نام گرمه جو وجود دارد که بیشتر مسافران بین راهی را به سمت خود جذب می کند.

  بش قارداش جاذبه ای دیدنی در نزدیکی بجنورد

  بش قارداش نام یکی پارک های جنگلی زیبا و جذاب است که در هفت کیلومتری بجنورد قرار گرفته است. این پارک زیبا همیشه به عنوان استراحتگاه بین راهی مسافران مشهد مورد استفاده قرار می گیرد چرا که با وجود طبیعت زیبا و دست نخورده و همچنین با وجود بزرگترین چشمه آب معدنی شرق کشور در این پارک پاتوق جذابی را برای مسافران به وجود آورده است.

  منطقه دیدنی بازخانه و پاقلعه

  در فاصله ای کمتر از ۱۰ کیلومتر تا بجنورد یک منطقه دیدنی و تاریخی به نام بازخانه و پاقلعه وجود دارد. این منطقه سنتی با وجود ساختماهای کاه گلی و کوچه های قدیمی و تنگ و باریک شما را با صحنه هایی مواجه می کند که شاید هیچ زمان در عمر خود آن را مشاهده نکرده باشید. همچنین تماشای رودخانه زیبا و باصفای بازخانه می تواند خستگی تمام راه را از جان مسافران به در کند.

  گشت و گذار در فاروج یا همان شهر آجیلی

  شهر زیبای فاروج که به شهر آجیلی بیشتر معروف است به عنوان آخرین شهرهای زیبا و بین راهی منتهی به مشهد می تواند جذابیت مسیر مسافران را چندین برابر کند. اگر در مسیر خود به این شهر جذاب سر زدید حتما از آجیل و خشکبار تازه و خوشمزه این شهر خود را بی نصیب نگذارید. از جاذبه های دیدنی این شهر بی نظیر می توان به (تپه کل) و (به قربان) اشاره کرد.

  منبع : mashadmag.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Dina 9 روز قبل
  0

  مسیر مشهد به گرگان را میخام بگم

  قوچان، بجنورد، اشخانه ، مینودشت، گنبدکابوس

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مسیر مشهد به گرگان

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  مسیر مشهد به به گرگان

  جعفرفرامرزی 7 ماه قبل
  2

  قوچان. بجنورد.اشخانه.مینودشت.اخری

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  مسیرمشهدبه گرگان

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  مسیرمشهدبه گرگان

  ناشناس 8 ماه قبل
  -2

  مسیرمشهدبه کرگان

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  مسیرمشهدبه گرگان

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید