این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ماده 183 قانون مدنی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ماده 183 قانون مدنی را از این سایت دریافت کنید.

  شرح ماده 183 قانون مدنی

  ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد برای دیدن شرح ماده در زیر به

  شرح ماده 183 قانون مدنی

  ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشدایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقیتعریف پیشنهادی دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآنتوضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و ... و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).برگرفته از

  ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

  ایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.

  تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

  تعریف پیشنهادی دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآن

  توضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و ... و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).

  برگرفته از

  ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

  ایرادات وارده براین تعریف:1.شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهدات است نمی شود موضوع عقد همیشه که ایجاد تعهد نیست.2.این تعریف شامل اشخاص حقوقی نمیشود مگراینکه برای کلمه نفر معنی گسترده ای قائل باشیم.3.تعریف مزبور شامل عقود تملیکی نمیشود وفقط عقود عهدی را شامل میشود.

  تعریف پیشنهادی دکترکاتوزیان : تلاقی دواراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

  تعریف پیشنهادی دکتر صفایی : عقد عبارت است از توافق دو اراده به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود امدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت وغیرآن

  توضیحات و تعریفات مختصر اصطلاحات گفته شده :1.عمل حقوقی:که شامل عقود و ایقاعها میشه و براساس اراده انجام میشه و واقعه حقوقی است که شامل ارادی و قهری میشه 2.عقد همانگونه که تعریف شد بر اثر اراده دو طرف ساخته میشود و در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.2.عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است4.کلمه مقابل عقد ایقاع است که عبارت است از عمل حقوقی یک جانبه که با قصد و رضای یک طرف ساخته میشود که خود ایقاع به ایقاع یک طرفه(که با اراده یک طرف انجام میپذیرد اما آثارش به یک طرف بازمیگردد مثل حیازت مباحات) و ایقاع دوطرفه(اراده یک طرف ولی آثارش به دوطرف بازمیگردد مثل طلاق)5.تعهد عبارت است از شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امری یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود6.تعهد غالبا دارای جنبه مالی است7.تعهد سه رکن داره : موضوع(ممکن است انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد)طرف تهعد(طرفی که تعهد برعهده اوست که متعهد است و طرفی که تعهد به نفع اوست که متعهدله نام دارد) و رابطه حقوقی که بین طرفین است8.مصادیق عقود:عقد بیع و اجاره و وکالت و ... و هم چنین عقود(قراردادهای برطبق ماده10ق.م) که خارج از عقود معین است9.مصادیق ایقاع:ابرا(صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار ماده 289ق.م).طلاق(ایقاع دوطرفه).وصیت عهدی(یک نفر وصیت میکند یک نفر دیگر بعد ازفوتش یک کاری براش انجام بده ماده 826 ق.م).اخذ به شفعه.فسخ(ایقاع دوطرفه).

  منبع مطلب : www.qanonemadani.blogfa.com

  ماده 183 قانون مدنی

  ماده ۱۸۳ قانون مدنی  عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. پیش نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده […]

  خانه مدنی مدنی

  ماده ۱۸۳ قانون مدنی

  ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

  پیش نوشت:

  این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

  توضیحات ماده:

  عقد در لغت به معنی گِره و پیوند است. به عقد، قرارداد هم می گویند. به عبارتی قرارداد و عقد، دو واژه مترادف به حساب می آیند و تفاوتی بین آن ها  نیست.

  تعریف قانون مدنی از  «عقد» تعریف جامعی نیست. به این صورت که پاره ای از عقود را نمی توان در این تعریف گنجاند. نخست این که در این تعریف عقود معاوضی وجود ندارند. این تعریف صرفا شامل عقود مجانی است، چرا که از عِوض سخنی به میان نیامده است. دومین  ایراد این که به نظر می رسد تعریف قانون مدنی از میان عقود تملیکی و اذنی و عهدی فقط شامل قِسم اخیر می شود و دو نوع  دیگر در این تعریف شناسایی نشده اند.

  پاره ای از حقوقدان عقد را این چنین تعریف کرده اند: «عقد عبارتست از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی» اگر چه این تعریف هم تعریف جامع و کاملی نیست اما به نظر می رسد از تعریف قانون مدنی دقیق تر است.

  مرحوم استاد ناصر کاتوزیان در ذیل این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم کنونی مرقوم داشته اند: «۱- ممکن است یک تن به نمایندگی دو طرف با خود معامله کند و نماینده دو نفعِ متقابل باشد. (قواعد عمومی قراردادها جلد ۱ شماره ۸)     ۲- اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زِواج باشد. (قواعد عمومی قراردادها جلد ۱ شماره ۱۵)     ۳- در ماده ۱۸۳ قانون مدنی، تعهد به معنی عهد بستن و پیمان آمده است و با  اثر تملیکی عقد تعارض ندارد.  (عقود معین، جلد ۱ شماره ۱۵)

  ارسال یک پاسخ

  منبع مطلب : ahmadbanijamali.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید