این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شربت عنصلی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  شربت عنصلی را از این سایت دریافت کنید.

  سکنجبين عنصلي

  سکنجبين عنصلي sekanjeabin-e rsquo;onsoli شکل دارويي شربت موارد مصرف مفيد در درمان سنگ کليه و مثانه و کيسه صفرا؛ کبد چرب؛ کاهش رطوبات مغز و ريه و کبد؛ تجفيف خشکاندن رطوبات زايد و عفونتzwnj;ها توضيحات شربت عنصلي يکي از انواع سکنجبينzwnj;ها ميzwnj;باشد که کار آنها تقطيع و تحليل رطوبات است و موجب از بين رفتن اخلاط بلغمي و لزج در بدن ميzwnj;شوند به تبع آن با از بين رفتن رطوبات زايد، انسدادها برطرف شده و بيماريzwnj;هاي ناشي از خلط غليظ و لزج و سده نيز برطرف ميzwnj;شود با توجه به متون طب و داروسازي سنتي ايران، پياز عنصل که نام ديگر آن اسقيل است جهت بيشتر امراض رطوبي سر مانند ليثرغس لتارژي يا کاهش سطح هوشياري همراه با خواب آلودگي و بيzwnj;تفاوتي، صرع، ماليخوليا، سردرد سرد، سبات استوپور يا کاهش سطح هوشياري، دوار سرگيجه حقيقي، سدر، اختلاج پرش عضلاني، استرخا، فلج، لقوه فلج صورت، و نسيان، نافع است و بينايي را تقويت کرده و منع نزول آب در چشم آب مرواريد يا کاتاراکت و درد گوش ميzwnj;نمايد و لثه سست را مستحکم و حلق را تقويت ميzwnj;کند و جهت بدبويي دهان و آسم بلغمي و تنگي نفس و سرفه کهنه و گرفتگي صدا و استفراغ همراه با خون و تقويت معده بر هضم غذا و تنقيه آن از رطوبات ناسالم مفيد است و نافع استسقا و يرقان و صلابت طحال و دل پيچه و مدر قوي ادرار ميzwnj;باشد سرکه و شربت آن شکننده سنگ گرده و مثانه و نافع عسرالبول دشواري در ادرار کردن و احتباس حيض و مسقط جنين و نافع اختناق رحم و درد مفاصل و عرقzwnj;النسا درد سياتيک و قروح ظاهري و درد عصب و داءالثعلب و جذام و منقي اعضا از اخلاط غليظ لزج به جهت جلا و تفتيح و جاذب فضول از عمق بدن و مسهل اخلاط غليظ است اجزاء فراورده پياز عنصل اسقيل، سرکه انگوري، عسل مصفي آثار دارو از ديد طب سنتي جالي و مفتح و ملطف کيموسات غليظ و جاذب فضول از عمق بدن و ملطف و محلل و مسهل اخلاط غليظ به ويژه بلغم لزج، مره سودا و سوداي ناشي از خلط بلغم مزاج کلي دارو گرم و خشک منع مصرف انواع آريتميzwnj;هاي قلبي چون آسيستول، بلوکzwnj;هاي دهليزي بطني درجه دو و سه، تاکيzwnj;کاردي بطني و در نارسايي احتقاني قلب که همزمان از داروي ديگوکسين نيز استفاده ميzwnj;شود؛ هيپوکالمي؛ زخم و التهاب حاد معده و روده درصورت بروز حساسيت نسبت به اين دارو بايد قطع شده و بيمار به پزشک ارجاع داده شود عوارض جانبي گرمي و گرگرفتگي؛ سردرد؛ حالت تهوع؛ سوزش معده در اثر ترشي سرکه؛ درد شکمي؛ و لينت مزاج شربت عنصلي به علت وجود عسل در برخي موارد ميzwnj;تواند منجر به افزايش قند خون شود دستور مصرف بزرگسالان نيمzwnj;ساعت پيش از صبحانه 20 سيzwnj;سيمعادل دو قاشق غذاخوري از شربت با يک استکان آب گرم حل شده و ميل شود در صورت کثرت ماده، با نظر پزشک، شب پيش از خواب نيز مصرف ميzwnj;شود کودکان بر حسب وزن، دوز دارو را ميzwnj;توان تا يک هشتم دوز بزرگسالان کاهش داد در برخي موارد براي مثال در ورم لوزهzwnj;ها ميzwnj;توان از غرغره شربت عنصلي استفاده کرد تداخلات دارويي جذب دارو در حالت ناشتا بيشتر است؛ در عين حال مصرف بعد از غذا هم با توصيه طبيب معالج با ملاحظات مربوط به مزاج و بيماري قابل اجراست فراوردهzwnj;هاي حاوي املاح آهن در مدت زمان مصرف سکنجبين عنصلي تجويز نشوند مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد مثل کلوپيدوگرل Plavix، هپارين، و تيکلوپيدين با احتياط و مشاوره طبيب و داروساز صورت پذيرد اين دارو ممکن است با وارفارين تداخل داشته باشد و رقّت خون را افزايش دهد در صورت مصرف همزمان داروهايي مثل بتابلاکرها، و بلوک کنندهzwnj;هاي کانال کلسيم احتياط و تنظيم دوز توسط طبيب و داروساز صورت پذيرد مصرف در حاملگي و شيردهي در دوران حاملگي و شيردهي منع مصرف دارد و بهتر است حتي الامکان براي اطفال زير سه سال نيز استفاده نشود و داروهاي جايگزين بهzwnj;کار رود نکات قابل توصيه اين شربت در فصل گرم، شهرهاي گرم، گرمzwnj;مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود و در فصل سرد، شهرهاي سردسير، سردمزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود در صورتي که بيمار از داروهاي رقيق کننده خون استفاده ميzwnj;کند با احتياط مصرف شود يا با عرق کاسني-شاهتره همراه شود اگر بيماري دچار خشکي مزاج است،zwnj; شربت عنصلي با آب سرد تجويز شود تا گرما، زياد نشده و خشکي تشديد نشود در صورت ابتلا به زخم يا التهاب مزمن معده بهتر است دارو با احتياط و بعد از غذا تجويز شود منابع عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران انتشارات باورداران، 2001 عقيلي خراساني، قرابادين کبير، جلد 1، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007 ابن سينا، قانون في الطب، جلد 1، بيروت انتشارات العلامي، 2005 محمد اعظم خان، محيط اعظم، جلد 2، تصحيح و بازنويسي رشيد تفقد، تهران انتشارات المعي، 2015 Skidmore-roth L, mosby s Handbook of herbs and natural supplements, second edition Onsoly syrup Drug form Syrup Indications useful for treating kidney, bladder, and gall bladder stones; fatty liver; decreasing excess moisture of brain, lung, and liver; and desiccation of excess and infectious humors Comments Onsoly syrup is a type of oxymels Oxymels are fragmenting and dissolving agents which can eliminate phlegmatic and viscous humor; therefore, after removal of these excess humors, blocked ducts and pores will be unclogged and diseases due to thick and viscous humors will be improved Squill bulb is useful for treating most of the brain diseases related to excess moisture such as lethargy, epilepsy, melancholia, cold headache, stupor, vertigo, dizziness, muscle tremor, paralysis, Bellrsquo;s palsy, and amnesia This herb is effective in reinforcing eye sight; prevention of cataract, and othalgia; and strengthening of gum, and stomach Moreover, it is useful for treating halitosis, phlegmatic asthma, dyspnea, chronic cough, hoarseness, hematemesis, dyspepsia, dropsy, icterus, spleen sclerosis, and abdominal cramps Squill is a potent diuretic and a stomachic agent Squill vinegar and its syrup are abortive drugs and lithotripter agents for bladder and kidney stone and are effective in treating difficult urination, amenorrhea, hysteria, sciatica, joint pain, external ulcers, neuralgia, alopecia, and leprosy They are detergent and unclogging agents, and absorbent of pathogenic and excess materials from the distant spaces and purgative agents for thick humors; therefore, they can cleanse thick humors from body organs Ingredients Scilla maritima, vinegar, honey Traditional mechanisms of action A detergent and unclogging drug; rarefying of thick chymes and absorbent of pathogenic and excess materials from the distant spaces; effective in thinning down and dissolving and purgation of the viscous phlegmatic humors and black bile Drug temperament hot and dry Contraindications cardiac arrhythmias such as asystole, second and third degree atrioventricular blocks, ventricular tachycardia, and congestive heart failure treated by digoxin, hypokalemia, acute GI inflammation and ulcer If an allergic reaction to drug has occurred, it should be stopped and patient should refer to the physician Side effects hotness sensation, flushing, headache, nausea, heart burn, abdominal pain, and looseness of the bowels An increase of blood glucose is occasionally observed Administration and dosage Adults 20cc 2 tablespoon of syrup dissolved in 1 teacup boiling water taken orally half an hour before breakfast If necessary, the drug can also be prescribed at bedtime under the physician direction Children The dosage can be decreased to one-eighth of adult amount according to the child weight Sometimes, eg tonsillitis the diluted syrup can be used in the form of gargling Interactions Drug is better absorbed in fasting; however, consumption after meal is also recommended under physician consideration according to the patient temperament and type of disorder Iron preparations should not be taken in the duration of treatment with Onsoly syrup Simultaneous administration of this syrup with anticoagulants such as clopidogrel, heparin, ticlopidine; beta blockers; and calcium channel blockers should be carried out cautiously under physician and pharmacologist consideration This drug may have interaction with warfarin and increases blood thinness Pregnancy and lactation The drug is contraindicated in these two periods and it is better not to be administered to children under 3 years old and alternative drugs should be prescribed Recommendations dissolve this syrup with cold water in warm seasons, warm regions, hot temperaments, and young adults; conversely, dissolve the syrup with hot water in cold seasons, cold regions, cold temperaments, and elderly If anticoagulant or blood-thinning medications have been administered to the patient, use this syrup cautiously under physician direction and simultaneously with Cichorium intybus-Fumaria parviflora distilled water If the patient has dry dystemperament, Onsoly syrup should be prescribed with cold water preventing from increase of dryness The drug should be administered after meal and cautiously in patients with chronic peptic ulcer or inflammation Reference Aqili-Khurasani Makhzan-al-Adviyah The Storehouse of Medicaments Tehran Bavardaran publication; 2001 Aqili-Khurasani Gharabadin kabir Vol 1 Tehran The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2007 Ibn-e-sina Al-Qanoon fi al-Tibb Vol 1 shamsedine E, editor Beirut, Lebanon Alaalami Beirut library Press; 2005 Chashti MAk Mohit-e-Azam Vol 2 Tafaghod E, editor Tehran Almaei publication; 2015 Skidmore-roth L, mosby s Handbook Of herbs and natural supplements, second edition

  منبع مطلب : t27.ir

  خرید شربت سکنجبین عنصلی نیاک

  شربت سکنجبین عنصلی نیاک در طب سنتی به منظور درمان کبد چرب، ترمیم بافت کبد، تنظیم آنزیم های کبدی و همچنین پائین آوردن تری گلیسیرید و چربی خون مورد استفاده قرار می گیرد.

  شربت سکنجبین عنصلی 200 میلی لیتر نیاک

  شربت سکنجبین عنصلی 200 میلی لیتر نیاک کبد چرب و چربی خون

  تاریخ مصرف :

  تاریخ انقضاء بین 6 ماه تا 3 سال

  نام تجاری : نیاک

  شرکت سازنده : شرکت داروسازی نیاک

  دسته بندی ها :

  مکمل‌ها کمک درمانی قرص کبد

  مکمل‌ها کمک درمانی چربی خون

  قیمت : 67,000 تومان ارسال رایگان ۲۵۰ هزار تومان خرید سلامت کالا تحویل با کیفیت تحویل سریع بازه زمانی مشخص ارسال محرمانه بدون درج نام کالا توضیحات کالا مشخصات فنی نظرات توضیحات کالا

  شربت سکنجبین عنصلی نیاک حاوی پیاز عنصل، سرکه و عسل است و یک داروی کمکی بسیار موثر برای درمان مشکل کبد چرب و تنظیم و کنترل آنزیم‌های کبدی به شمار می‌رود. استفاده از این شربت در گشایش انسدادهای کبدی، کاهش چربی و تری گلیسیرید خون، مفید است و در طب سنتی هم کاربرد مناسبی در بهبود تنگی نفس و سرفه‌های مزمن دارد.

  معرفی شربت سکنجبین عنصلی نیاک

  فواید و خواص شربت سکنجبین عنصلی نیاک

  ترکیبات تشکیل دهنده

  شربت سکنجبین عنصلی برای چیست؟

  شربت سکنجبین عنصلی برای کبد چرب

  شربت سکنجبین برای کاهش چربی خون

  شربت سکنجبین عسلی عنصلی برای سرفه مزمن

  طریقه مصرف شربت عنصلی مقوی نیاک

  موارد منع و احتیاط مصرف شربت سرکه انگبین عنصلی نیاک

  عوارض جانبی و شرایط نگهداری

  محصولات مشابه سوالات متداول

  معرفی شربت سکنجبین عنصلی نیاک

  عارضه‌ی «کبد چرب» چیست و چه عواملی در ایجاد آن دخیل هستند؟ استفاده از داروهای گیاهی مانند شربت سکنجبین عسلی عنصلی نیاک تا چه حد می‌تواند در بهبود این مشکل موثر باشد؟

  کبد یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است که وجود مقداری چربی در آن، یک رخداد کاملاً طبیعی می‌باشد. وظیفه‌ی کبد، دریافت فاکتورهای غیر مفید مواد غذایی و به عبارتی دفع سموم در بدن است. پاکسازی کبد به صورت طبیعی و توسطی سلول‌های خاص انجام می‌شود اما ورود عوامل منفی و مشکل‌زا می‌تواند منجر به اختلال در این روند شود. اگر چربی کبد بین 5 تا 10 درصد باشد، به آن کبد چرب می‌گویند که موجب به وجود آمدن یک وضعیت مخرب در بدن می‌شود.

  از مهم‌ترین دلایل ایجاد کبد چرب می‌توان به چاقی، بارداری، فشار خون زیاد، تغذیه غلط، عدم داشتن فعالیت بدنی مناسب، مصرف مشروبات الکلی، استفاده از داروهایی نظیر تتراسایکلین، استامینوفن آسپرین و مصرف غذاهای پرچرب اشاره نمود.

  کبد چرب معمولاً علائمی همچون حالت تهوع، از دست دادن اشتها، سرگیجه، اختلال در تمرکز، خستگی‌های مداوم، درد در قسمت میانی یا راست بالای شکم و ضعف عمومی بدن را به دنبال دارد. با توجه به شیوع عارضه کبد چرب در سالیان اخیر، داروهای مختلف و موثری نیز برای آن روانه بازار شده است. برخی از این داروها، اساس و پایه‌ی گیاهی دارند و به خوبی می‌توانند در درمان کبد چرب موثر باشند. شربت سکنجبین عنصلی نیاک توسط شرکت داروسازی نیاک تولید و روانه بازار شده است و یک داروی کمکی بسیار مناسب برای درمان عارضه‌ی کبد چرب و کنترل آنزیم‌های کبدی به شمار می‌رود. شربت گیاهی عنصلی نیاک در باز کردن انسدادهای کبدی و کاهش چربی و تری گلیسیرید خون نیز بسیار موثر است. به اعتقاد متخصصین طب سنتی، شربت عنصلی مقوی نیاک در بهبود تنگی نفس و سرفه‌های مزمن نیز می‌تواند موثر باشد.

  فواید و خواص شربت سکنجبین عنصلی نیاک

  اثر عالی در تنظیم آنزیم‌های کبدی

  قابل استفاده به عنوان داروی کمکی برای درمان کبد چرب

  موثر در کاهش چربی و تری گلیسیرید خون

  مناسب برای باز کردن انسدادهای کبدی

  کمک به بهبود سرفه‌های مزمن و تنگی نفس (طب سنتی)

  ترکیبات تشکیل دهنده

  ترکیبات شربت سکنجبین عنصلی نیاک شامل پیاز عنصل، سرکه و عسل است که در ادامه به تشریح آثار مهم‌ هریک از آن‌ها در رفع مشکل کبد چرب می‌پردازیم.

  پیاز عنصل: این گیاه نام‌های دیگری همچون پیاز دریایی، نوار قرمزی و پیاز ساقه‌ای نیز دارد و متعلق جنوب اروپا، مناطق ساحلی دریای مدیترانه، شمال آفریقا و غرب قاره آسیا است. گیاه پیاز عنصلی کاربردهای درمانی پرشماری دارد که از میان آن‌ها می‌توان به تقویت قلب، بهبود برونشیت مزمن، خلط آوری مناسب، درمان شوره سر و... اشاره نمود. پیاز عنصل در بهبود عارضه‌های کبدی و دفع اخلاط بلغمی و سوداوی بسیار موثر می‌باشد و به همین دلیل در تولید شربت سکنجبین عنصلی نیاک از آن استفاده شده است.سرکه: سرکه یکی از بهترین و موثرترین مواد برای درمان کبد چرب می‌باشد و این به دلیل تأثیرگذاری در مقابله با انباشتگی چربی در کبد است. وجود سرکه در شربت سرکه انگبین عنصلی نیاک باعث شده تا این شربت بتواند به بهبود کارکرد کبد و کاهش التهابات و مشکلات آن کمک نماید.عسل: خواص و کاربردهای درمانی فوق‌العاده و پرشمار این ماده ارزشمند غذایی بر کسی پوشیده نیست. برخلاف شکر، عسل ترکیباتی دارد که می‌توانند در حفظ سلامتی کبد بسیار موثر باشند. عسل سرشار از پروتئین، ویتامین‌های گروه ب، ویتامین ث، کلسیم، منیزیم و پتاسیم است و به خوبی می‌تواند به مراقبت از کبد در مقابل سموم کمک کند. در حقیقت گلیکوژن موجود در عسل، انرژی کبد را افزایش می‌دهد که نتیجه‌ی این اتفاق، برقراری تعادل در کبد و نابودی میکروب‌ها و مواد سمی است.

  شربت سکنجبین عنصلی برای چیست؟

  شرکت داروسازی نیاک با بهره‌گیری از متخصصین ایرانی و آگاهی نسبت به پیامدهای مشکل کبد چرب، اقدام به تولید شربت سکنجبین گیاهی عنصلی نیاک نموده است. این شربت برای کسانی که از مشکل کبد چرب رنج می‌برند، یک راه درمانی کمکی مناسب محسوب می‌گردد که در تنظیم آنزیم‌های کبدی نیز بسیار موثر می‌باشد. استفاده از شربت سکنجبین عنصلی نیاک آثار مثبت دیگری همچون کاهش تری گلیسیرید و چربی خون و باز شدن انسداد های کبدی را به دنبال دارد و در طب سنتی هم از آن برای بهبود تنگی نفس و سرفه‌های مزمن بهره گرفته می‌شود. در ادامه به تشریح کاربردهای این شربت می‌پردازیم.

  منبع مطلب : www.mofidteb.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید