این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جمله با می سازد

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جمله با می سازد را از این سایت دریافت کنید.

  آموزش املا   نشانه های 1

  کلمات آموزشی که میتوان در این مرحله با کودک تمرین کرد ....

  شکوفه های دانش   

  شکوفه های دانش    آموزش املا   نشانه های 1

  شماره یک          ( ب )

  آب  - بابا - با - ادب - بد - آداب - باد - داد - ابد

  از کلماتی که معنا و مفهوم قابل درکی برای کودک ندارد استفاده نمی کنیم تا ذهن او درگیر نشود

  شماره دو                  ( م )

  بام -    دام  - بم  -  دم  -  داماد  -  بامداد  -  آدم  -  دادم  -  دما  -  بادام  -  آمد  -

  باد آمد . بابا با ما آمد. بابا بادام داد.

  شماره سه           ( س  )

  سبد - اساس - بس - داس - سما - آدامس - سام - سد - اسباب - اسد - ساس - سبا

  اسد آمد . اسد بامداد آمد . بابا آدامس داد .

  سام آدامس با سبد داد .

  اسما با اسب آمد . سبا با اسما آمد .

  شماره چهار           ( او )

  سود - بوس - بودم - مسموم - دود - بد بو - مو - دوست

  اسد با او آمد . او با اسب آمد . او با ادب است . دود بد بو بود .

  شماره پنج                  ( ت )

  تب - توت - تاب - سوت - ماست - بست - دست - است - دوست - تمام - سمت

  سام با دست تاب بست .

  اسد با دست تاب بست .

  او با اسد دست داد .

  اسد با سام دوست بود .

  شماره شش                      ( ر )

  سرد - درس - آرد - در - سرما - آرام - برادر - دام - تار - مار - سارا - رود بار - مادر - دارم - درد - مرد - ابرو - دور - راست - دارو - ترسو - ابر - بار - سرم - رامسر - تبر - آستارا -

  مار آرام آرام آمد .

  دارا دندان درد دارد .

  مادرم  دارو داد .

  رود در روستا آب دارد .

  برادرم سر درد ، تب  دارد .

  او دستور داد .

  شماره هفت      ( ن )

  باران - آبان - دانا - انار - دامن - آسمان - من - نبود - دندان - انبار - آناناس - نم نم - آسان - داستان - دوستان - آبادان - تنور - نبات - سمنو - بوستان - آرمان - نور

  من انار ندارم .

  آن ابر در آسمان بود .

  باران نم نم آمد . آن تنور دود ندارد .

  سبا دندان درد دارد .

  آبادان بندر دارد . تمرینات تکمیلی : جملات را کامل کن

  باران ............ آمد .

  دانا در دست ........................

  اسد دندان ..................دارد .

  ابر در ..................است .

  من ................ دوست دارم .

  شماره هشت

  ایران - ایمان - این - ایستاد - ایرانی - سیب - بیمار - امیر - تیم - بیدار - دیر - نیست - بیست - دیدار - نیرو - بینی - بیرون - امین - سیر - ترسید - مینا  - آبی - ساری - بیدار - بیداری  سینی - نورانی - لبری - دوری

  من ایران را دوست دارم .

  ایرانی بیدار است .

  در ساری باران بارید .

  او می داند سیب سود دارد .

  امیر در رودبار بستری بود .

  در بندر آسمان ابری نبود .

  تمرینات تکمیلی  :

  به کلمات زیر ( می ) اضافه کن . جمله بساز :

  ....... بارید ..............................................................

  ....... داند ...............................................................

  ....... بارد ..............................................................

  .......آمد ...............................................................

  شماره نه       ( ز )

  زمان - زانو - زیبا - زود - آزاد - زرد - سرباز - میز - نماز - زبان - ارزان - مازندران - سبزی - تیرانداز - زنبور - بازی -

  می دوزد - بازو - دیروز - اسباب بازی - نازنین - زینت - زمین

  ایران آزاد است .

  مادرم زنی تمیز است .

  سامان میز می سازد .

  او زنی با ایمان است .

  زری در بازار زینت را دید .

  مادرم نماز را دوست دارد .

  تمرینات تکمیلی :

  با این کلمات جمله ها را کامل کن

  بوسید - دیدم - بیمار - داریم

  امین ................... بود .

  ما ایران را دوست .................

  من ایمان را ....................

  مادرم مرا .........................

  شماره ده

  امروز - امام - انسان - امداد - اداره - ادامه - ترانه - نامه - سه - به - مدرسه - تابه - سودابه - ستاره - ارزنده - ترسیده - باریده - راننده - ساده - بوده - نرده - رزمنده - دانه -

  امروز آسمان ابری نیست .

  در مدرسه باز بود .

  ترانه دیروز نامه ای به ستاره داد .

  سودابه سه مداد به آزاده داد.

  شماره یازده          ( ش )

  تراش - رشته - شیرین - شیراز - آرامش - شنا - ماشین - موش - شنبه - ابریشم - زشت - داشتم - شانه - شب - آتش - کوشش -

  آش مادر شور نبود . آرش دانش آموز است .

  برادرم نوشابه را نوشید .

  آن در شیشه ای است .

  این آبشار دیدنی است .

  سارا دانش آموز تمیزی است .

  دوستم سه شنبه از رشت آمد .

  آزاده از دیدن برادرش شاد بود .

  او امشب با ماشین به شیراز آمد .

  شماره دوازده         ( ی )

  یاس - دریا - یزد - میدان - مریم - سایه - یونان - میمون - یزدان - سرمایه - بوی یاس - موی زیبا - آیا - می شوید - برای -

  بوی یاس از دور می آید .

  یاسمن مویش را شانه می زند .

  دریا آرام و زیبا بود .

  من دریای آبی را دوست دارم .

  او دستش را با آب می شوید .

  یاسر شنا در دریا را یاد دارد .

  شماره سیزده

  امید - اردو - استاد - استان - دم - رشد - شتر - سرسره - مرداد - بز - سس - درست - ترشی - ترب - سرود - سم - مردم -

  ساری در استان مازندران است .

  مادرم زنی تن درست است .

  مراد استاد سنتور بود .

  آن مرد با شتر از بیابان رد شد .

  او با مدیر از اردو آمد .

  من سس تند دوست ندارم .

  شماره چهارده          ( ک )

  کت - کتاب - کیسه - دکتر - سکوت - کوکو - کارمند - کره - کارون - کبوتر - کدو - بانک - بادبادک - می کارد -کمک - باریک - کودک - کوشش - موشک

  کامبیز برادر کامران است .

  زنبور در کندو است .

  مادرم کباب درست کرد .

  کم کم شب شد .

  آسمان در شب تاریک است .

  در دریا یک کشتی دیدم .

  جملات را کامل کن

  اکرم با نمکدان ........ می ریزد.

  اردک  در ..........    ........... می کند .

  کریم به مادرش ................. می کند .

  شماره پانزده         ( و )

  منبع مطلب : gitamoazen.blogfa.com

  130 جمله با کلمات متفاوت برای کلاس اول دبستان

  جمله سازی، جمله سازی کلاس اول دبستان، در ادامه مجموعه ای از جملات ساده و روان برای کلاس اولی ها و دیگر پایه های دبستان را قرار داده ایم .

  130 جمله با کلمات متفاوت برای کلاس اول دبستان

  295 1

  زمان مطالعه: 5 دقیقه

  جمله سازی، جمله سازی کلاس اول دبستان، در ادامه مجموعه ای از جملات ساده و روان برای کلاس اولی ها و دیگر پایه های دبستان را قرار داده ایم .

  جمله سازی کلاس اول دبستان

  جمله سازی یکی از درس های پایه های دبستان میباشد و اکثر والدین با جمله نویسی فرزندان خود با مشکل مواجه میشوند.

  در ادامه لیست کامل از جمله نویسی کلاس اول دبستان را برای شما عزیزان آماده کرده ایم با این جمله نویسی ها به کودکان دبستانی خود کمک کنید تا بدون کمک والدین بتوانند براحتی جمله سازی و دیکته قوی داشته باشند.

  جمله سازی با کلمات مختلف کلاس اول

  آدم ابرو دارد. برادرم دندان ندارد.

  در این سبد بادام است.

  سرباز ایران بیدار است.

  باران از ابر می بارد.

  من در آسمان ستاره دیدم.

  امیر شیر آب را بست.

  سیب میوه ی شیرینی است.

  او سرسره بازی می کند.

  کبوتر آزادی را دوست دارد.

  مادرم سبزی را تمیز می کند.

  کودک شیر را دوست دارد.

  نانوا به من نان داد.

  سوار کار با اسب آمد.

  دونده تند می دود.

  آزاده سماور را می شوید.

  پروانه از سینی انار را بر می دارد.

  داور توپ را به زمین بازی آورد.

  مادر پیامبر ما آمنه نام داشت.

  من یک شتر بزرگ دیدم.

  امام به ما درس زندگی داد.

  در گرگان باران می بارد.

  تراش نرگس ستاره نشان بود.

  بابا سگ بزرگ را بست.

  مادر بزرگ پنیر درست می کند.

  زنبور در کندو زندگی می کند.

  آموزگار از ما درس پرسید.

  مادر بزرگ داستان می گفت.

  پدرم از مسافرت سه کبوتر آورد.

  پرستو از سفر آمد.

  برادر فرشته کشاورز است.

  آن مرد از بام افتاد.

  من کنار رود خانه مار دیدم.

  او اسب را به درخت بست.

  خرگوش شاخ ندارد. این کودک لبخند زد.

  مادر دامن دخترش را دوخت.

  امام خمینی ایران را آزاد کرد.

  این رود خانه پر از آب است.

  امروز پدرم خانه خرید.

  سام برای خروس دانه ریخت.

  این قندان پر از قند است.

  مادرم آش را در بشقاب ریخت.

  امام خمینی مسلمانان را بیدار کرد.

  لک لک برای خود لانه می سازد.

  قرآن کتاب مسلمانان است.

  از سبد بوی گل یاس می آید.

  زیبا بازی با گنجشک را دوست دارد.

  گربه دشمن جوجه است.

  رنگ جوراب زری سفید است.

  مجید در جنگل خرس دید.

  جیرجیرک پرواز می کند.

  در شالیزار برنج می کارند.

  روی بام یک گنجشک بود.

  خورشید زمین را روشن می کند.

  خروس با نوک دانه را خورد.

  من در نوروز به گرگان رفتم.

  بلبل من خوش آواز است.

  در ماه آبان هوا سرد می شود.

  شالیزار ها در مازندران دیدنی است.

  من ماه و ستاره را در آسمان می بینم.

  من خدای مهربان را دوست دارم.

  من و امین به آسمان نگاه کردیم.

  پرچم ایران زیبا است.

  چوپان گوسفندان را به چراگاه می برد.

  یک روز چوپان داد زد گرگ آمد.

  گرگ گوسفندان چوپان را خورد.

  او برای پدر بزرگ قارچ می آورد.

  بز کنار قوچ ایستاد.

  گوسفندان چوپان در چراگاه می چرند.

  مدیر به من ماژیک داد.

  فرزانه با سوزن ژاکت می دوزد.

  ژاله شیرینی می پزد.

  منیژه ماست را با نان می خورد.

  این ماشین آژیر ندارد.

  من در مدرسه درس می خوانم.

  خواهر من شش ساله است.

  من نماز خواندن را دوست دارم.

  خواهرم خوب قرآن می خواند.

  مادر و خواهرم با هم مسافرت می کنند.

  آموزگار به بچّه ها آفرین گفتند.

  آموزگار ما به مکّه رفت.

  بچّه ها زیر درخت نارنج بازی می کنند.

  خواهرم از قنّادی شیرینی خرید.

  کفّاش با بنّا دست داد.

  آن مرد دکّان دارد.

  نجّار با چوب درخت و میخ قایق ساخت.

  مادرم از بزّازی پارچه خرید.

  من ارّه را از نجّار گرفتم.

  آن ها به صدای موج گوش می دهند.

  آن مسواک مخصوص سارا است.

  او از نقّاشی لذّت می برد.

  آذر خانه ی خود را نقّاشی کرد.

  مسافرت دلپذیر همیشه لذّت دارد.

  آموزگار ما را دعا کرد.

  سعید در مازندران سرباز است.

  عزیز میمون را با دست زد.

  مهتاب با شاخه ی گل از معلّم خود تشکّر کرد.

  معصومه به گل پژمرده آب داد.

  امید در خانه ی عمو کریم خوابید.

  پدر علی وزنه بردار است.

  من معلّم خود را فراموش نمی کنم.

  بچّه های با ادب همیشه عزیز هستند.

  ما با معلّم خود ورزش می کنیم.

  ما درس را با نام خدا شروع می کنیم.

  برادرم وسایل خود را جمع می کند.

  برادرم برای عبادت به مسجد می رفت.

  ما برای سلامتی آموزگار دعا کردیم.

  بچّه ها برای علی دست می زنند.

  من عمو اکبر را دوست دارم.

  دست و صورت کثیف باعث بیماری می شود.

  روز مبعث جشن مسلمانان است.

  حلزون حیوان خانه به دوش است.

  حلزون ها یک صدف مارپیچ دارند.

  حضرت محمّد (ص) در روز مبعث به پیامبری رسید.

  محمّد و رضا در مسجد اذان می گویند.

  آن ها قبل از خواندن نماز وضو می گیرند.

  طوطی به من سلام کرد.

  امام خمینی در ماه بهمن به وطن آمد.

  ثریّا حیاط را جارو می کند.

  مرغابی و اردک در آب شنا می کنند.

  لاک پشت با مرغابی ها دوست بود.

  مرغابی ها منقار دارند.

  من آدم غمگین را دوست ندارم.

  این گل تیغ ندارد.

  پیامبر ما با ظلم مبارزه می کرد.

  ناظم از بچّه ها مواظبت می کند.

  مدیر و ناظم به مدرسه آمدند.

  من جمله میسازم . من کلاس اول هستم .

  جدول جمله سازی با حروف الفبا

  جدول جمله سازی پایه دبستان

  الف (اَ.اِ.اُ) آ ب پ ت ث ج چ

  ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف

  ق ک گ ل م ن و ه (ه،هـ)

  ی ، ایـ، ای

  این مطلب چقدر مفید بود ؟

  1 2 3 4 5

  3.8 از 5 (295 رای)

  برچسب‌ها آموزش کودکان جمله سازی

  توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید