این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تجزیه و تحلیل درس سوم فارسی ششم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  تجزیه و تحلیل درس سوم فارسی ششم را از این سایت دریافت کنید.

  درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

  درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری برای دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی از کتاب فارسی ششم دبستان به منظور آموزش درس فارسی ششم ابتدایی

  ششم ابتداییفارسی ششم

  درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

  By احمد عزتی Last updated مهر 12, 1398

  0Share

  اهداف درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

  1 تقویت مهارت فراشناخت در حوزه تفکّر؛

  2 تقویت هوشمندی و دانایی دانش آموزان، به منظور آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی؛

  3 تقویت بهره گیری از مهارت های تفکّر در بهبود روابط میان فردی؛

  4 آشنایی بیشتر با نقش شهروندی از طریق تأثیر تفکّر در توسعهٔ مهارت های زبان آموزی.

  دانش زبانی درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

  خواندن درست کلمه به درک مفهوم آن در جمله کمک می کند.

  می توان یافتن کلمات چند بخشی با معانی مختلف در جمله را در تکلیف شب دانش آموزان گنجاند.

  در سال های گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک بخش (هجا) دارند.

  مانند گل، دل، رفت ، چید

  گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش (هجا) دارند.

  رفتن دل دار گُل کار ( 2 بخش)

  رفتنی دل داری گل کاری ( 3 بخش)

  خواندنِ کلمه ها و جمله های کوتاه و یک بخشی معمولاً مشکلی ندارد؛ امّا در چند بخشی ها ،تشخیص شکل درست خواندن، دشوار است.

  بخوان و حفظ کن سخن

  شعر «سخن » گزیده ای از مثنوی «لیلی و مجنون » حکیم نظامی است.

  وی این شعر را با محتوای اندرز، خطاب به فرزندش در سی و شش بیت سروده است.

  در بیت نخست آن می گوید:

  ای چارده ساله قُرّة العین                   بالغ نظر علوم کوْنین…

  مفهوم کلی این شعر بر «پرهیز از بیهوده گویی و دعوت به کم گویی، گزیده گویی و سنجیده گویی » استواراست

  و با ابیات و مثل های گوناگونی قرابت معنایی دارد .

  از آن جمله می توان به بیت زیر اشاره کرد:

  کم گوی و گزیده گوی چون دُر              تا ز اندک تو جهان شود پر

  همخوانی و جمع خوانی شعر در کلاس به روند حفظ شعر کمک می کند.

  @[email protected]#=img=# بخوان و حفظ کن سخن

  فعالیت های نگارشی

  هدف اصلی از طرح این فعالیت، تقویت توانمندی ساخت واژه بر پایهٔ حروف مشترک است.

  ساخت واژه به گسترش دامنهٔ واژه ها می انجامد.

  فعالیت های نگارشی (بخش ٢)

  فعالیت این بخش مربوط به خلاصه نویسی است. از ویژگی های مثبت این روش می توان به مواردزیر اشاره کرد:

  ایجاد نظم فکری؛ طبقه بندی ذهنی؛ گزیده گویی.

  فعالیت های نگارشی (بخش ٣)

  فعالیت شمارهٔ سوم این بخش به نقش خردمندی و دانایی در روابط اجتماعی و پرهیز از نزدیکی ودوستی با افراد نابخرد و تأکید دوست یابی اشاره دارد.

  0Share

  Facebook Twitter Google+

  منبع مطلب : dabesto.ir

  پاسخ سوالات درس سوم فارسی ششم ابتدایی (هوشیاری)

  درس سوم (هوشیاری) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید.کلیک کنید. در : سرزمین تیزهوش ها عنوان : پاسخ سوالات درس سوم فارسی ششم ابتدایی (هوشیاری) کد مطلب : 8591

  کد مطلب : 8591 | چاپ | لینک‌کوتاه | نظرات

  پاسخ سوالات درس سوم فارسی ششم ابتدایی (هوشیاری)

  اینجا هستید: سرزمین تیزهوش ها :: پایه ششم

  درس سوم (هوشیاری) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید.کلیک کنید.

  . . . . . . . . . . . . .

  هوشیاریواژگان درس سوم فارسی ششم هوشیاری :

  پیوسته: همیشه

  می پیمود: راه را طی می کرد

  قصد: تصمیم، منظور، نیّت )

  به قصدِ: به منظور( دامان: دامنه

  کمند: طناب، بند، ریسمان

  تَرک: جایی در پُشت زینِ اسب

  باز: پرندهای شکاری با چنگالهایِ قوی و منقاری کوتاه و محکم

  آزرده خاطر: رنجیده، دلتنگ، ناراحت

  به یک پرواز: با یک بار پرواز کردن

  رکاب دار: پیاده ای که همراهِ سوار، راه می رود.

  فرود: پایین

  بیدرنگ: تُند، فوری، بی توقّف

  اتفاقاً: از قضا، ناگهان

  مَجال: فرصت مَلِک: پادشاه

  مَنبع: سرچشمه، جای بیرون آمدن

  تاخت: اسب را به حرکت درآورد

  مخلوط: در هم آمیخته، آمیخته شده، درهم شده

  در پیِ: به دنبال

  سراسیمه: آشفته، با عجله، سرگردان

  باد به گردِ اون می رسید: به کنایه بسیار تُند و سریع

  حرکت می کرد.

  عَرض: گفتن، بیان کردن ( به عرض رسانید: به پادشاه گفت.)

  چیره: پیروز

  آهِ سرد: آه و نالهای از سرِ ناامیدی و اندوه

  مَرکب: آن چه بر آن سوار شوند، مثل اسب

  بیجان کردم: کُشتم

  هم خانواده درس سوم فارسی ششم هوشیاری :

  لطف: لطیف، لطیفه، الطاف

  قصد: مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود

  هلاک: مُهلِک، هلاکت، مَهلَکه

  معلوم: علم، عالم، علیم، معلم

  امثال: مَثَل، مثال، مِثل

  متضاد کلمات درس سوم فارسی ششم هوشیاری:

  مالامال ≠ خالی، تهی

  بی درنگ ≠ مکث، توقف، با تاخیر

  صواب ≠ نادرست

  زلال ≠ کِدِر، تار و تیره

  ملال ≠ انبساط اندک ≠ زیاد، فراوان هلاک ≠ آباد کردن

  درک مطلب (صفحه 29 کتاب درسی)

  1.  با توجه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟

  در کار ها عجله میکرد و به عاقبت کار نمی اندیشید و هنگام عصبانیت نمیتوانست خشم خود را کنترل کند.

  2.  به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

  آرامش روحی و روانی، هنگام تصمیم گیری در فشار های جسمی، روحی و روانی نباشیم (هنگام خوشحالی یا ناراحتی تصمیم نگیریم).

  فرصت مناسب. در کار های مهم برای فکر کردن و تصمیم گیری فرصت مناسب داشته باشیم و زود و سریع تصمیم گیری نکنیم.

  مشورت با افراد مطمئن

  3. باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟

  وقتی که پرواز می کرد از بالا اژدهای مرده را در چشمه ی آب دیده بود.

  دانش زبانی (صفحه 29 کتاب درسی)

  در سال های گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک بخش (هجا) دارند.

  - مانند گل، دل، رفت ، چید گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش (هجا) دارند.

  - رفتن۔ دل دار۔ گل کار (2 بخش)

  - رفتنی دل داری۔ گل کاری (3 بخش)

  خواندن کلمه ها و جمله های کوتاه و یک بخشی معمولا مشکلی ندارد؛ اما در چند بخشی ها، تشخیص شکل درست خواندن، دشوار است. به نمونه ی زیر توجه کنید:

  شاه، بازی داشت. بازی

  ورزش، مسابقه یک باز، پرنده ای شکاری

  خوانش و فهم صفحه 31 کتاب درسی)

  به منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در      تا ز اندک تو جهان شود پر» چیست؟ مروارید به دلیل کم یابی، ارزشمند و گران بها شده است و همه به دنبال جمع کردن و نگهداری آن هستند، تو هم کمتر حرف بزن تا مردم صحبت های تو را مانند مروارید، ارزشمند بدانند و آن را جمع آوری و حفظ کنند.

  2- با توجه به نشانه گذاری ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟

  چو در» که بعد از «سخن» آمده است، صفت است و «سخن» موصوف؛ میان موصوف و صفت «، » قرار نمی گیرد. با دلیل بیان کنید:

  «لاف از سخن، چو در توان زد    آن خشت بود که، پر توان زد»

  «لاف از سخن چو در، توان زد   آن خشت بود که پر، توان زد»

  منبع: ساینس هاب مطالب مرتبط::

  » پاسخ سوالات درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی(ستاره روشن)

  » معنی متن درس ستاره ی روشن فارسی ششم ابتدایی

  » پاسخ سوالات درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی(میوه ی هنر)

  » پاسخ سوالات درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی (راز زندگی)

  » پاسخ سوالات درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی (شهدا خورشیدند)

  » پاسخ سوالات درس دهم فارسی ششم ابتدایی (عطار و جلال الدین محمد)

  » پاسخ سوالات درس هشتم فارسی پایه ششم ابتدایی (دریا قلی)

  » پاسخ سوالات درس پنجم فارسی ششم ابتدایی (هفت خان رستم)

  » پاسخ سوالات درس چهارم فارسی ششم ابتدایی (داستان من و شما)

  » پاسخ سوالات درس دوم فارسی ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت)

  » معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار )

  » پاسخ سوالات درس ششم فارسی پایه ششم ابتدایی (ای وطن)

  » پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی (دوستی و مشاوره)

  مطالب مشابه ومورد توجه بازدیدکنندگان

  » پاسخ سوالات درس چهارم فارسی ششم ابتدایی (داستان من و شما)

  » پاسخ سوالات درس دوم فارسی ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت)

  » پاسخ سوالات درس پنجم فارسی ششم ابتدایی (هفت خان رستم)

  » معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار )

  » معنی شعر ای وطن فارسی ششم

  » پاسخ سوالات درس هشتم فارسی پایه ششم ابتدایی (دریا قلی)

  » پاسخ سوالات درس نهم فارسی ششم ابتدایی (رنج هایی کشیده ام که مپرس)

  » معنی متن درس آداب مطالعه فارسی ششم ابتدایی

  » پاسخ سوالات درس دهم فارسی ششم ابتدایی (عطار و جلال الدین محمد)

  » مزایای معرفی مدارس در سایت سرزمین تیزهوش ها چیست؟

  » پاسخ سوالات درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی (راز زندگی)

  » دریافت نمونه سوالات و آزمون آنلاین سامانه آزمون یار

  » پاسخ سوالات درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی(ستاره روشن)

  » گام به گام درس سوم نگارش پایه ششم ابتدایی

  » معنی متن درس ستاره ی روشن فارسی ششم ابتدایی

  » پاسخ سوالات درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی (شهدا خورشیدند)

  منبع مطلب : tizland.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 7 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید